Printed fromchabad.odessa.ua
ב"ה

НАШІ ДАТИ

Суббота, 05. Ноябрь, 2022 - 17:53

Календарь.jpg 

НАШІ ДАТИ

14 гешвана 5585 року (5 листопада 1824 року) - Весілля раббі Йеѓуди-Лейба з Кописа.

Другий син ребе Цемах-Цедека (третього Любавицького ребе) - раббі Єгуда-Лейб (Кописький ребе, раббі Маѓаріль) одружився з донькою раббі Шломо Фрейдіса зі Шклова - одного з найвідоміших хасидів Алтер ребе (був у нього "переписувачем", який записував висловлювання ребе) і Мітелер ребе (під час арешту Мітелер ребе одночасно з ним за тим самим звинуваченням був заарештований і раббі Шломо).

 

14 гешвана 5621 року (1 листопада 1860 року) - Завершення написання сувою Тори, ініційоване раббі Цемах-Цедеком до народження свого онука Шолом-Дов-Бера.

Згодом саме Шолом-Дов-Бер очолив Хабад, ставши п'ятим за рахунком Любавицьким ребе.

 

15 гешвана 3622 року (139 рік до н.е.) - Йорцайт (річниця відходу з цього світу) Матітьяѓу бен Йоханана Хашмоная, батька братів Маккабі.

У другому столітті до нашої ери Ерец-Ісраель перебувала під владою сирійських владик Селевкідів - нащадків одного з полководців Олександра Македонського. Саме тоді влада (за сприяння єврейських прихильників, так званих "елліністів") почала насаджувати серед євреїв язичницькі грецькі культи і поставила в Храмі статую Зевса.

Повстання проти еллінізації підняв син первосвященика Йоханана Матітьяѓу, сам на той час уже немолодий чоловік. Почалося все в містечку Модіїн, що розташоване серед Юдейських гір, і на заклик Матітьяѓу "Хто за Б га - до мене" (перші літери цієї фрази на івриті утворюють акронім "Макабі") відгукнулося чимало людей. Почалися сутички, і грецькі солдати були змушені відступити.

Матітьяѓу очолював повстання лише один рік, після чого покинув цей світ, але п'ятеро його синів - Єѓуда "Маккабі", Йоханан, Шимон, Елазар і Йонатан - продовжили справу батька й домоглися свободи для рідної землі. На згадку про визволення Єрусалима, очищення Храму і диво з маслом, яке сталося при цьому, ми святкуємо свято Ханука.

У біблійних перекладах брати Маккабі називаються Маккавеями і в одній із сусідніх релігій є навіть свято Маккавеїв, коли їдять страви з маком. Однак нічого спільного з маком у п'ятьох синів Матітьяѓу бен Йоханана не було.

 

15 хешвана 5597 року (26 жовтня 1836 року) - Йорцайт (річниця відходу з цього світу) раббі Лейба "Бааль ісурім".

Раббі Лейб, також відомий під ім'ям "Бааль ісурім" (страждалець, мученик), був вельми вченим і богобоязливим хасидом, одним із перших хабадників, що оселилися в Хевроні (Ерец-Ісраель). Наприкінці життя раббі Лейб переселився в інше святе місто - Цфат, де і провів решту днів і де був похований.

Незадовго до свого відходу з цього світу раббі Лейб сказав, що кожен, хто, не дай Боже, має проблеми, має прийти до його могили й прилягти (впасти ниць), і тоді він, раббі Лейб, докладе всіх зусиль, щоб принести допомогу цій людині. Цей звичай зберігся до наших днів.

 

16 хешвана 5676 року (24 жовтня 1915 року) - П'ятий Любавицький ребе, раббі Шолом-Дов-Бер залишає Любавичі та вирушає до Ростова-на-Дону.

На початку Першої світової війни, коли німецькі війська стали наближатися до кордону Росії, раббі Шолом-Дов-Бер (ребе Рашаб) ухвалив рішення залишити Любавичі й перенести центр Хабада в Ростов.

Любавичі пробули хабадською столицею рівно 102 роки з хешвана 5574 (1813) року до хешвана 5676 року (1915). З 5676 року і до 5684 (1923) року столицею Хабада був Ростов-на-Дону.

 

16 гешвана 5680 року (9 листопада 1919 року) - Йорцайт (річниця відходу з цього світу) ребецн Йохевед Шнеерсон.

Ребецн Йохевед була дочкою раббі Йеѓошуа-Фаліка Файнберга, одного з найвизначніших хасидів, які жили в Кишиневі. У 5635 (1874) році вона вийшла заміж за раббі Авраама Шнеєрсона і стала матір'ю ребецн Нехами-Діни, тобто тещею шостого Любавицького ребе раббі Йосефа-Іцхака.

Похована ребецн Йохевед у Кишиневі.

 

17 гешвана 1656 року (2105 рік до н.е.) - Початок Всесвітнього Потопу.

Дощ, що почався 17 гешвана, покрив усю поверхню землі, включно з найвищими вершинами. Унаслідок Потопу (з великої літери) загинуло все живе на землі, окрім сім'ї Ноаха й однієї пари кожного виду тварин, які врятувалися завдяки ковчегу, побудованому Ноахом за вказівкою Всевишнього.

 

***

 

 

НАШИ ДАТЫ

14 хешвана 5585 года (5 ноября 1824 года) — Свадьба рабби Йеѓуды-Лейба из Копыса.

Второй сын ребе Цемах-Цедека (третьего Любавического ребе) — рабби Йегуда-Лейб (Копыский ребе, рабби Маѓариль) женился на дочери рабби Шломо Фрейдиса из Шклова — одного из самых известных хасидов Алтер ребе (был у него «писцом», записывавшим высказывания ребе) и Мителер ребе (во время ареста Мителер ребе одновременно с ним по тому же обвинению был арестован и рабби Шломо).

 

14 хешвана 5621 года (1 ноября 1860 года) — Завершение написания свитка Торы, инициированное рабби Цемах-Цедеком к рождению своего внука Шолом-Дов-Бера.

Со временем именно Шолом-Дов-Бер возглавил Хабад, став пятым по счету Любавическим ребе.

 

15 хешвана 3622 года(139 год до н.э.) — Йорцайт (годовщина ухода из этого мира) Матитьяѓу бен Йоханана Хашмоная, отца братьев Маккаби.

Во втором столетии до нашей эры Эрец-Исраэль находилась под властью сирийских владык Селевкидов — потомков одного из полководцев Александра Македонского. Именно тогда власти (при содействии еврейских сторонников, т.н. «эллинистов») начали насаждать среди евреев языческие греческие культы и водрузили в Храме статую Зевса.

Восстание против эллинизации поднял сын первосвященника Йоханана Матитьяѓу, сам к тому времени уже немолодой человек. Началось все в городке Модиин, расположенном среди Иудейских гор и на призыв Матитьяѓу «Кто за Б‑га — ко мне» (первые буквы это фразы на иврите образуют акроним «Макаби») откликнулось немало людей. Начались столкновения, и греческие солдаты были вынуждены отступить.

Матитьяѓу возглавлял восстание всего один год, после чего покинул этот мир, но пятеро его сыновей — Йеѓуда «Маккаби», Йоханан, Шимон, Элазар и Йонатан продолжили дело отца и добились свободы для родной земли. В память об освобождении Иерусалима, очищении Храма и случившемся при этом чуде с маслом мы празднуем праздник Ханука.

В библейских переводах братья Маккаби называются Маккавеями и в одной из соседних религий есть даже праздник Маккавеев, когда едят блюда с маком. Однако ничего общего с маком у пятерых сыновей Матитьяѓу бен Йоханана не было.

 

15 хешвана 5597 года (26 октября 1836 года) — Йорцайт (годовщина ухода из этого мира) рабби Лейба «Бааль исурим».

Рабби Лейб, также известный под именем «Бааль исурим» (страдалец, мученик) был весьма ученым и Б‑гобоязненным хасидом, одним из первых хабадников поселившихся в Хевроне (Эрец-Исраэль). В конце жизни рабби Лейб переселился в другой святой город — Цфат, где и провел остаток дней и где был погребен.

Незадолго до своего ухода из этого мира рабби Лейб сказал, что каждый, у кого, не дай Б‑г, есть проблемы, должен прийти к его могиле и прилечь (пасть ниц) и тогда он, рабби Лейб, приложит все усилия, чтобы привести помощь этому человеку. Этот обычай сохранился до наших дней.

 

16 хешвана 5676 года (24 октября 1915 года) — Пятый Любавический ребе, рабби Шолом-Дов-Бер оставляет Любавичи и отправляется в Ростов-на-Дону.

В начале Первой мировой войны, когда немецкие войска стали приближаться к границе России, рабби Шолом-Дов-Бер (ребе Рашаб) принял решение оставить Любавичи и перенести центр Хабада в Ростов.

Любавичи пробыли хабадской столицей ровно 102 года с хешвана 5574 (1813) года до хешвана 5676 года (1915). С 5676 года и по 5684 (1923) год столицей Хабада был Ростов-на-Дону.

 

16 хешвана 5680 года (9 ноября 1919 года) — Йорцайт (годовщина ухода из этого мира) ребецн Йохевед Шнеерсон.

Ребецн Йохевед была дочерью рабби Йеѓошуа-Фалика Файнберга, одного из виднейших хасидов, живших в Кишиневе. В 5635 (1874) году она вышла замуж за рабби Авраѓама Шнеерсона и стала матерью ребецн Нехамы-Дины, то есть тещей шестого Любавического ребе рабби Йосефа-Ицхака.

Похоронена ребецн Йохевед в Кишиневе.

 

17 хешвана 1656 года (2105 год до н.э.) — Начало Всемирного Потопа.

Дождь, начавшийся 17 хешвана, покрыл всю поверхность землю, включая высочайшие вершины. В результате Потопа (с большого буквы) погибло все живущее на земле, кроме семьи Ноаха и одной пары каждого вида животных, спасшихся благодаря ковчегу, построенному Ноахом по указанию Всевышнего.

Комментарии: НАШІ ДАТИ
Нет добавленных комментариев